privacybeleid

Datum van inwerkingtreding: 2 april 2014

Wij bij Macrovita Nederland respecteren uw privacy en waarderen de relatie die wij met u onderhouden. Uw bezoek aan deze Site is onderworpen aan dit Privacybeleid en aan onze Algemene voorwaarden.

In overeenstemming met de principes uiteengezet in de EG Richtlijn 1995/46 van 24 oktober 1995, beschrijft dit Privacybeleid welke persoonlijke informatie we verzamelen op de Macrovita Nederland website, momenteel te vinden op www.macrovita.nl (de “Site”), hoe we die informatie kunnen gebruiken en met wie we ze kunnen delen. Ons Privacybeleid beschrijft eveneens de maatregelen die we nemen om de veiligheid van deze informatie te beschermen, evenals hoe u uw persoonlijke informatie kan bereiken, wijzigen of verwijderen. Er wordt eveneens uiteengezet hoe u zich, op ieder ogenblik en zonder kosten, kan verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of tegen het ontvangen van communicaties over betreffende onze producten en diensten.

Gelieve te noteren dat dit Privacybeleid uitsluitend betrekking heeft op de informatie die aan Macrovita Nederland verschaft wordt. Het heeft geen betrekking op informatie of communicaties die naar Macrovita zouden verwijzen, bv. communicatie op de toonbanken van Macrovita die zich in gebouwen van kleinhandels bevinden. lndien u één van onze andere regionale websites bezoekt, bv. Macrovita.gr, of een link naar een andere website van deze Site, zal uw bezoek onderworpen zijn aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op die website en we raden u aan dat u deze raadpleegt.

 

Informatie die Wij Verzamelen en Hoe Wij Deze Gebruiken

Wanneer u onze Site bezoekt, kan u ervoor kiezen ons persoonlijke informatie te verstrekken. Bijvoorbeeld, indien u beslist zich te registreren of deel te nemen aan een onderzoek, kan u gevraagd worden om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken zoals uw contactinformatie (naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres), leeftijdsgroep, geslacht en product en/of cosmetica zorgen, en de merken en producten die u gebruikt. Indien u niet wenst dat we dergelijke persoonlijke informatie van u verzamelen, gelieve zulke informatie dan niet aan ons te verstrekken.

We kunnen u vragen om informatie te verstrekken over uw zorgen wat huidverzorging betreft zodat wij u een aangepaste service kunnen bieden. Als dat zo is, zullen we u de gelegenheid bieden om in te stemmen met de verwerking van deze informatie die als gevoelig kan worden beschouwd volgens toepasselijke lokale privacywetgeving, dit in overeenstemming met de vereisten onder de toepasselijke wetgeving (desgevallend schriftelijk) Neemt u er alstublieft nota van dat, indien u uw toestemming niet geeft, we deze informatie niet kunnen verzamelen en u niet kunnen voorzien van onze diensten op maat. Indien u niet langer de verwerking van deze informatie wenst toe te staan, gelieve de “Uw keuzes” Sectie hieronder te raadplegen.

Gebruik van Persoonlijke Informatie door Macrovita Nederland

Marketing Communicatie

Indien u dit verkiest, kan de persoonlijke informatie die u ons verstrekt gebruikt worden door Macrovita Nederland om communicaties zoals onze nieuwsbrieven, onderzoeken en andere berichten aan u te bezorgen en die product- en evenementeninformatie, cosmetische tips of promoties (“Communicaties”).bevatten. Indien u verkiest om dergelijke Communicatie liever niet te ontvangen, gelieve dan niet aan te duiden om deze te ontvangen. Indien u dit wel verkiest en u later beslist dat u deze Communicaties niet langer wenst te ontvangen, gelieve de “Uw keuzes” Sectie hieronder te raadplegen

Berichten die u Dienen

Indien u ervoor hebt gekozen ons uw contactgegevens te verstrekken, mogen wij u met behulp van alle middelen, met inbegrip van e-mail, voorzien van dienstgerelateerde aankondigingen betreffende de Site of mogen wij u contacteren met betrekking tot uw verzoeken of vragen aan de klantendienst. Bijvoorbeeld, alle geregistreerde gebruikers (die er uitdrukkelijk mee hebben ingestemd om berichten via e-mail te ontvangen), zullen een welkomstemail ontvangen om hun registratie te bevestigen. Dit soort berichten zijn noodzakelijk om u van dienst te zijn, om aan uw interesses te beantwoorden en om u een klantendienst op hoog niveau te verstrekken die Macrovita Nederland haar klanten aanbiedt.

Gebruikersspecifieke Dienst

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u een gepersonaliseerde dienst en gebruik van onze Site aan te bieden. We mogen bijvoorbeeld producten voorstellen waarvoor u bijzondere interesse zou kunnen hebben.

Tewerkstelling

Indien u ons persoonlijke informatie verstrekt met betrekking tot tewerkstelling, zoals uw curriculum vitae, zullen we dergelijke persoonlijke informatie als vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken om u in aanmerking te nemen voor huidige en toekomstige tewerkstellingsmogelijkheden en om contact met u op te nemen met betrekking tot tewerkstelling bij ons of onze verbonden Ondernemingen. Een “Verbonden Onderneming” is een persoon of entiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks via één of meer tussenpersonen, controle uitoefent over of waarover controle wordt uitgeoefend door, of die onder gezamenlijke controle staat met, onze onderneming. Wij zullen uw informatie bijhouden voor verdere tewerkstellingsmogelijkheden die kunnen ontstaan tijdens een maximumtermijn van één jaar, tenzij u ons eerder meedeelt dat u niet langer wenst dat wij uw informatie bijhouden.

Technologieën die Ons toelaten om Uw Ervaring op Onze Site Aan te passen

Wij gebruiken verschillende technologieën om informatie te verzamelen (zoals uw webaanvraag, Internet Protocol adres, navigatietype, navigatietaal, de datum en tijd van uw aanvraag) betreffende uw bezoek aan onze Site en om uw ervaring op onze Site te verbeteren en aan te passen. Wij kunnen bijvoorbeeld voor statistische doeleinden het Internet Protocol (IP) adres verzamelen dat uw computer of apparatuur identificeert en uw geografisch gebied aangeeft. In sommige gevallen kunnen wij deze technologieën gebruiken in combinatie met de persoonlijke informatie die u ons op de Site verstrekt. Deze technologieën kunnen een verscheidenheid aan informatie verstrekken, zoals het feit of u onze Site voordien reeds hebt bezocht. Zij kunnen ons eveneens toelaten om uw voorkeuren op te slaan. Iedere technologie wordt hieronder uitgelegd. U zal tijdens het registratieproces de mogelijkheid krijgen om af te zien (opt-out) van het gebruik van cookies (hieronder uiteengezet).

Web Beacons en Tracking Links

Web beacons (ook clear gifs en pixel tags genoemd), tracking links en/of gelijkaardige technologieën bestaan uit een aantal lijnen met codes en zijn op de pagina’s van onze Site aangebracht. Zij worden vaak gebruikt in combinatie met cookies en zijn vaak niet zichtbaar voor de gebruiker van de Site. Web beacons kunnen informatie aan derden doorgeven zoals onze dienstverleners en kunnen gebruikt worden om de reactie van de gebruiker op bepaalde reclame na te gaan, om de doelinteractieve reclame, de klantenondersteuning en gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Indien u onze cookies weigert (zie Cookies sectie hieronder), vermijdt u dat Web beacons deze informatie over u doorgeven en beperkt u uw gebruik tot sommige faciliteiten van onze Site.

Cookies

Browser cookies zijn stukken tekst die op de harde schijf van uw computer geplaatst worden wanneer u onze Site bezoekt. Flash cookies zijn gelijkaardig aan browser cookies, behalve dat zij complexere gegevens dan eenvoudige tekst kunnen opslaan en eerder in uw navigatieprogramma worden opgeslagen dan op uw harde schijf.

U kunt uw navigatieprogramma en/of plugs aan uw navigatieprogramma, zoals flash, u laten waarschuwen dat er cookies zijn of cookies automatisch laten weigeren. Indien u het gebruik van cookies weigert of zich hiervoor uitschrijft, kan u deze Site nog steeds gebruiken, maar u kunt beperkt worden in het gebruik van bepaalde faciliteiten.

Informatie die Wij Delen en met Wie Wij Deze Delen

We zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden bezorgen om deze te laten gebruiken voor hun marketinggebruik, hun producten of diensten tegenover u zonder uw toestemming.

Macrovita Bedrijven

We kunnen uw persoonsgebonden informatie delen met onze Verbonden Ondernemingen dewelke Macrovita producten verdelen en verhandelen (de “Macrovita Bedrijven“). Macrovita Bedrijven mogen deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid, met inbegrip van, indien u daarvoor gekozen heeft, het versturen van Communicaties met betrekking tot productinformatie, cosmetische tips of promoties. Indien u niet wilt dat we uw persoonlijke informatie delen met Macrovita Bedrijven, gelieve ons die informatie dan niet te verstrekken. We kunnen de voordelen van Macrovita Nederland niet aanbieden aan iemand die niet instemt met het delen van zijn persoonlijke informatie met Macrovita Bedrijven.

Derden

We zullen nooit andere bedrijven en individuen in dienst nemen om namens ons taken uit te voeren met betrekking tot de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. u zult dan ook nooit de mogelijkheid geboden krijgen ermee in te stemmen om uw informatie met een derde te delen zoals een evenement of promotie medesponsor.

Naleving van de Wetgeving

Wij kunnen informatie vrijgeven die noodzakelijk is om enige toepasselijke wet, verordening, wettelijke procedure of overheidsverzoek na te leven. Wij kunnen bovendien informatie vrijgeven indien het noodzakelijk is om fysieke schade of financieel verlies te vermijden of in verband met verdachte of daadwerkelijk onwettige handelingen, voor zover en in de ruimte mogelijke mate toegestaan door het toepasselijke recht.

Overdracht van Data naar Andere Landen

De Verbonden Ondernemingen, Macrovita Bedrijven en derden die uw informatie kunnen ontvangen in overeenstemming met dit Privacybeleid en de databases waarin uw persoonlijke informatie bewaard wordt, bevinden zich zowel in Nederland en de Europese Unie die misschien niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonlijke informatie kunnen garanderen als het land waarin u woont. Niettegenstaande het voorgaande, eisen we dat alle Verbonden Ondernemingen, Macrovita Bedrijven en derden die uw persoonlijke informatie ontvangen, de privacy voorwaarden in dit Privacybeleid naleven, ongeacht waar zij zich bevinden. We kunnen de voordelen van Macrovita Nederland niet aanbieden aan iemand die niet instemt met de overdracht van zijn/haar persoonlijke informatie aan de andere landen buiten Nederland, maar binnen de Europese Unie, die misschien niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonlijke informatie kunnen garanderen als het land waar u woont. Indien u persoonlijke informatie verstrekt aan Macrovita Nederland Site en later beslist dat u niet langer wenst in te stemmen met de overdracht van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in deze paragraaf, gelieve ons dan te contacteren zoals beschreven in de “Uw keuzes” Sectie van dit Privacybeleid.

Privacy van Kinderen

Indien u jonger dan 18 jaar bent, mag u op onze Site navigeren. U mag echter geen persoonlijke informatie aan ons verstrekken. Deze Site is niet bedoeld voor personen onder de leeftijd van 18 en wij hebben niet de bedoeling om wetens en willens informatie te bekomen van iemand die jonger is dan 18. Indien wij er kennis van krijgen dat wij onopzettelijk persoonlijke informatie bekomen hebben van een bezoeker onder de leeftijd van 18 op deze Site, zullen wij deze informatie uit onze archieven verwijderen.

Hoe we Persoonlijke Informatie Beschermen

We handhaven redelijke voorzorgsmaatregelen voor deze Site om deze te beschermen tegen niet-toegelaten openbaarmaking, gebruik, wijziging of vernietiging van persoonlijke informatie die u verstrekt op deze Site. Uw persoonlijke informatie zal bewaard worden binnen de Europese Unie. Indien u vragen heeft over de veiligheid van onze Site, dan kunt u een e-mail sturen naar info@macrovita.nl.

Wijzigingen aan Ons Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd herzien. Indien we beslissen om ons Privacybeleid te veranderen, zullen we het herziene beleid hier plaatsen. We raden aan dat u dit Privacybeleid regelmatig raadpleegt. U vindt de datum van inwerkingtreding van dit Privacybeleid bovenaan op deze pagina.

Uw Keuzes

Uw Informatie Updaten

U heeft het recht op toegang, inzage, aanvulling of verwijdering van uw persoonlijke informatie of door een e-mail te sturen naar info@macrovita.nl. U kan uw recht op toegang eveneens uitoefenen door ons een getekend en gedateerd verzoek, samen met een kopie van uw identiteitskaart, te sturen naar dit adres.


Opt-Out & Uw Voorkeuren Beheren

U kunt kiezen of u al dan niet Communicatie van ons wenst te ontvangen. U kunt kosteloos en op elk ogenblik uw voorkeuren met betrekking tot de Communicaties wijzigen of zich verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden door te klikken op de “uitschrijven“-link onderaan elke e-mail die u van ons ontvangt, of u kunt ons mailen op info@macrovita.nl.  U kunt zich uitschrijven voor het ontvangen van Tekstberichten door ons een e-mail te sturen op info@macrovita.nl.  U kunt er eveneens voor kiezen om geen e-mail communicatie te ontvangen door ons een e-mail te sturen op info@macrovita.nl en door te vermelden dat dit uw voorkeur is.

Gelieve te noteren dat indien u uw toestemming tot bepaalde verwerking en/of overdrachten intrekt, we u niet langer de voordelen van Macrovita Nederland kunnen aanbieden en uw persoonlijke informatie zullen verwijderen indien dit vereist is in antwoord op uw verzoek.

Gegevensverantwoordelijke/Gegevensbewerker

Macrovita Nederland zal de controle en verantwoordelijkheid op zich nemen voor de persoonlijke informatie die u ons op deze Site verschaft.

Opmerkingen

We hebben grote inspanningen gedaan om te garanderen dat uw bezoek aan onze Site uitstekend verloopt en dat uw privacy voortdurend wordt gerespecteerd. Indien u vragen, opmerkingen of ongerustheden heeft over onze privacypraktijken, gelieve ons dan te contacteren via e-mail op info@macrovita.nl.

Copyright © 2014 Macrovita Nederland. Alle rechten wereldwijd voorbehouden.